برگزاری دومین جلسه نظام پیشنهادات در سال ۱۳۹۸

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، در دومین جلسه کمیته نظام پیشنهادات در سال ۱۳۹۸ ضمن تأکید بر راه‌اندازی هرچه سریعتر سامانه نظام پیشنهادات، پیرامون محور پیشنهادی در حوزه دانشجویی، کارکنان، اساتید بحث و گفتگو شد. اصلاح فرایندها و افزایش بهره وری صرفه جویی و درآمدزایی، ارتقای بیشتر سطح کیفیت آموزش ، توسعه از طریق تنوع، نوع آوری و حرکت در جهت افزایش درآمدهای پایدار ، ارتقاء فرهنگ دانشگاهی و ارتقاء سطح مشارکت، مسئولیت‌پذیری، سازگاری و خودباوری را می توان به عنوان مهم‌ترین محورهای بحث شده در این جلسه نام برد.