برگزاری اولین جلسه نظام پیشنهادات در سال ۱۳۹۹

به گزارش روابط عمومی و اطلاع‌رسانی دانشگاه بیرجند، پنجمین جلسه از دور چهارم کمیته نظام پیشنهادات (اولین جلسه در سال 1399) روز دوشنبه 8 اردیبهشت 1399 به صورت مجازی در سامانه آموزش الکترونیکی دانشگاه به صورت مجازی برگزار شد.
دراین جلسه که با شرکت تمامی اعضای حقیقی و حقوقی برگزار گردید، چند پیشنهادها واصله بررسی گردید.